Hilfix Repaircenter is nu onderdeel van  Probello   Reparatie aanmelden 

Algemene voorwaarden HilFix Repaircenter

Algemene voorwaarden HilFix Repaircenter

ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

HilFix: HilFix Repaircenter, Gijsbrecht van Amstelstraat 263, 1215 CL Hilversum;

Klant: de wederpartij van HilFix.

ARTIKEL 2 - KLACHTOMSCHRIJVING Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de reparatiebon zijn omschreven.

ARTIKEL 3 - PRIJS De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijdkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.

ARTIKEL 4 - REPARATIEBON De reparatiebon vermeldt in ieder geval de onderzoekskosten en de vermoedelijke duur van de reparatie. Indien en voor zover mogelijk vermeldt de reparatiebon tevens een raming van de reparatiekosten. Indien geen raming van de reparatiekosten valt te geven, vermeldt de reparatiebon in ieder geval het uurtarief en voor zover van toepassing de ophaal- en terugbezorgkosten plus de verzend- en administratiekosten.

ARTIKEL 5 - STOPPEN OF DOORGAAN

1.       Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de reparatiebon door defecten die aan het licht komen tijdens het onderzoek , dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

2.       Het kan voorkomen dat er tijdens of na het openen van uw apparaat defecten optreden die daarvoor niet zichtbaar waren. Door alle fijne elektronica kunnen er defecten aan het licht komen die al aanwezig waren, maar die zolang het apparaat onaangeroerd was, niet zichtbaar waren. HilFix kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor deze defecten.

3.       Wanneer de reparatiebon geen kostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

4.       De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door HilFix en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld op de reparatiebon. HilFix stelt vervolgens het product weer ter beschikking van de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen, mits dit in alle redelijkheid en billijkheid mogelijk is.

ARTIKEL 6 - DATA Klant heeft zelf een kopie gemaakt en vrijwaart HilFix van schade die voortvloeit uit het verlies van data. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data. HilFix is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. HilFix wijst hierop in het reparatieformulier en op de website.

ARTIKEL 7 - VOORTGANG REPARATIE Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant hiervan vooraf op de hoogte gebracht en kan deze HilFix niet houden aan de opgegeven reparatietijd. Het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 8 - WATERDICHTHEID HilFix is niet verantwoordelijk voor waterschade NA reparatie. De fabrikant geeft hier geen garantie op en derhalve kan   deze garantie NIET op HilFix Repaircenter verhaald worden indien toestel na reparatie waterschade oploopt. Alle toestellen welke open zijn gemaakt verliezen per direct de waterdichtheid.

ARTIKEL 9 - UITVOERING

1.       HilFix zal de werkzaamheden als een goed vakman uitvoeren.

2.       Mits er niets anders wordt afgesproken, wordt er gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen.

3.       Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt HilFix de vervangen onderdelen ter beschikking aan de klant.

ARTIKEL 10 - FACTUUR Na de reparatie ontvangt de klant een factuur met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID HilFix is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het product weer ophaalt.

ARTIKEL 12 - GARANTIE HilFix geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 6 (zes) maanden op nieuwe accu en 12 (twaalf) maanden op andere reparaties. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. De garantie is niet van toepassing als:

1.       Het probleem na reparatie ontstaat door toedoen van de gebruiker;

2.       Komen door eerdere schade, zoals val-, bliksem-, water- of vochtschade;

3.       Komen door softwarematige toepassingen (zoals jailbreaken etc.);

4.       Worden veroorzaakt door externe omstandigheden (vallen, water etc.);

5.       Worden veroorzaakt doordat de klant zelf heeft geprobeerd de klachten te herstellen;

6.        Klachten die geen verband houden met de uitgevoerde reparatie.

ARTIKEL 13 - NIET AFGEHAALDE PRODUCTEN

1.       Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke of elektronische mededelingen door HilFix aan de klant dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen, heeft HilFix het recht dit product te verkopen en te leveren aan een derde.

2.       Als het product een waarde heeft van € 100,00 of meer, dan gebeurt de derde mededeling per aangetekende brief in plaats van per gewone post of langs elektronische weg. HilFix mag het door de klant aan hem verschuldigde bedrag verhalen op de opbrengst van de verkoop.

ARTIKEL 14 - GESCHILLEN

1.       Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

2.       Alle overige geschillen zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van HilFix. HilFix blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

3.       De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat HilFix zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

© 2023 HilFix Repaircenter  -  Design/CMS: Scriptus Design